O nás

Sme presvedčení, že riešenia šité na mieru sú najlepšou cestou pri poskytovaní poradenstva. Vieme, že každý klient je iný a potrebuje iné riešenie a vlastný prístup prispôsobený jeho potrebám. Snažíme sa preto pochopiť aktivity našich klientov tak, aby naše služby boli cielene zamerané na podstatu. Sme presvedčení, že hlbšie porozumenie potrieb klienta znamená lepšie riešenia.

Preto je pre nás príznačné zachovávať si aj pri odpovediach na zložité právne problémy „Common Legal Sense", teda zdravý rozum. Našou prioritou je, aby klient dostal riešenia, ktoré sú aj použiteľné v praxi, nielen teoreticky a právne správne.

Dôveru našich klientov budujeme od roku 2006. Sme hrdí, že našu snahu o poskytovanie čo najkvalitnejších služieb oceňujú už niekoľko rokov okrem klientov aj rankingové agentúry ako Legal 500, Chambers and Partners a IFLR1000, ktoré hodnotia advokátske kancelárie po celom svete.

Ľudia

Peter Čavojský

Peter Čavojský

Peter
Čavojský

managing partner
(v CLS pôsobí od roku 2006)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(2001 – Mgr., 2003 – JUDr.)
Ústav štátu a práva SAV
(2010 – PhD.)

Jazyky:
angličtina, francúzština

Vladimír Grác

Vladimír Grác

Vladimír
Grác

partner
(v CLS pôsobí od roku 2008)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(2001 – Mgr., 2003 – JUDr.)

Jazyky:
angličtina

Andrea Borsányiová

Andrea Borsányiová

Andrea
Borsányiová

advokát
(v CLS pôsobí od roku 2016)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(2012 – Mgr., 2016 – JUDr.)

Jazyky:
angličtina, maďarčina

Kristína Chrenková

Kristína Chrenková

Kristína
Chrenková

advokát
(v CLS pôsobí od roku 2018)

Vzdelanie:
Fakulta práva Рaneurópskej vysokej školy v Bratislave
(2009 – Mgr., 2011 – JUDr., 2012 – PhD.)

Jazyky:
angličtina, ruština

Jakub Kováčik

Jakub Kováčik

Jakub
Kováčik

advokát
(v CLS pôsobí od roku 2012)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
(2015 – Mgr., 2017 – JUDr.)

Jazyky:
angličtina, nemčina

Zuzana Stadtruckerová

Zuzana Stadtruckerová

Zuzana
Stadtruckerová

právnik
(v CLS pôsobí od roku 2017)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(2020 - Mgr., 2022 - JUDr.)

Jazyky:
angličtina, nemčina, maďarčina

Monika Fegyveres Oravská

Monika Fegyveres Oravská

Monika
Fegyveres
Oravská

of counsel
(v CLS pôsobí od roku 2021)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(2001 – Mgr., 2007 – JUDr.)

Jazyky:
angličtina, chorvátčina

Jozef Jaško

Jozef Jaško

Jozef
Jaško

of counsel
(v CLS pôsobí od roku 2022)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
(2005 – Mgr., 2006 – JUDr.)

Jazyky:
angličtina

Terézia Kyselicová

Terézia Kyselicová

Terézia
Kyselicová

právny asistent
(v CLS pôsobí od roku 2021)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(2021 – Bc.)

Jazyky:
angličtina

Adam Černický

Adam Černický

Adam
Černický

právny asistent
(v CLS pôsobí od roku 2021)

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(2022 – Bc.)

Jazyky:
angličtina

Zuzana Koláriková

Zuzana Koláriková

Zuzana
Koláriková

office manager
(v CLS pôsobí od roku 2008)

Vzdelanie:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
(2008 – Mgr.)

Jazyky:
angličtina

Referencie a oblasti služieb

 • transakčné poradenstvo na strane predávajúceho - realitný projekt v Nitre (alternatívy share deal/asset deal)
 • právne poradenstvo pre spoločnosť poskytujúcu komplexné služby v oblasti technologických inštalácií budov (mechanické, elektrické a inštalatérske) a facility managementu
 • komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti hazardných hier s majetkovou účasťou štátu
 • právne poradenstvo významnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • komplexné právne poradenstvo slovenskej stavebnej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou
 • právne poradenstvo zahraničnému investorovi podnikajúcemu v automobilovom priemysle
 • právne poradenstvo pre obchodnú skupinu poskytujúcu zdravotnú starostlivosť
 • komplexné právne poradenstvo pre popredného výrobcu a predajcu izolácie a sklenených vlákien pre komerčné, priemyselné a bytové potreby
 • komplexné právne poradenstvo pre medzinárodnú logistickú spoločnosť
 • právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti IT
 • komplexné právne poradenstvo pre viacero start-upov
 • komplexné právne poradenstvo významnej konzultačnej spoločnosti

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti hazardných hier
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti dopravy
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti IT
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti výroby sklených vlákien
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti kozmetického priemyslu
 • zastupovanie viacerých klientov ako zamestnávateľa pri kolektívnych vyjednávaniach
 • príprava kompletných interných smerníc zamestnávateľa (vrátane BOZP, ochrany osobných údajov, a pod.) pre viacerých klientov

 • právne poradenstvo pre zahraničnú banku v oblasti finančného práva a ochrany spotrebiteľa
 • zabezpečovanie compliance monitoringu pre zahraničnú banku pôsobiacu v Slovenskej republike
 • právne zastupovanie poisťovne v oblasti vymáhania pohľadávok a v pasívnych sporoch primárne vo veci poistných zmlúv a uplatnených nárokov klientov tak životnej ako aj neživotnej agendy
 • príprava právnych analýz v oblasti finančného trhu
 • právne poradenstvo pre medzinárodnú poisťovňu (skupinu)
 • právne poradenstvo pri zlúčení dvoch subjektov podnikajúcich na poisťovacom trhu s medzinárodnou účasťou
 • príprava zmluvnej dokumentácie pre viaceré spoločnosti pôsobiace na trhu finančného sprostredkovania ako aj zastupovanie týchto spoločností pred regulátorom

 • právne zastupovanie klienta v konaniach týkajúcich sa nekalej súťaže
 • právna podpora pri príprave a posudzovaní distribučných zmlúv
 • právna podpora klientovi pri obrane proti nekalosúťažnému konaniu
 • právne poradenstvo pre ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej pomoci
 • právne poradenstvo pre zahraničného investora v oblasti štátnej pomoci
 • právne poradenstvo klientovi v oblasti notifikácie individuálnej štátnej pomoci
 • právne posúdenie možnej zameniteľnosti produktov
 • právne posúdenie nastavenia vzťahov pri predaji produktov súťažiteľa v dominantnom postavení na trhu
 • právna podpora klientovi v oblasti kartelových dohôd a ich eliminácie

 • právne poradenstvo pre krízový manažment významnej slovenskej stavebnej spoločnosti v procese reštrukturalizácie
 • právne poradenstvo špecializovanej veľkoobchodnej siete zameriavajúcej sa na predaj tovaru v oblasti kúrenia, vody a plynu
 • právne poradenstvo dlžníkovi podnikajúcemu v oblasti stavebníctva počas procesu reštrukturalizácie
 • právne poradenstvo dlžníkovi podnikajúcemu oblasti výroby vystužených elastomerných ložísk, kovových konštrukcií a ich častí a príslušenstva mostov počas procesu reštrukturalizácie
 • právne poradenstvo dlžníkovi podnikajúcemu v oblasti potravinárskeho priemyslu počas procesu reštrukturalizácie
 • právne poradenstvo dlžníkovi podnikajúcemu v oblasti spracovania mäsových produktov počas procesu reštrukturalizácie
 • právne zastupovanie banky ako veriteľa v incidenčných sporoch v konkurznom konaní
 • právna podpora správcov konkurznej podstaty počas konkurzných konaní
 • právna podpora dlžníkom počas neformálnych reštrukturalizácií

 • právne poradenstvo v súvislosti s developerským projektom bytovej výstavby v Bratislave
 • právne poradenstvo v súvislosti s výstavbou polyfunkčných objektov v Nitre
 • poradenstvo v súvislosti s možnosťou a spôsobom nadobúdania poľnohospodárskej pôdy, podpora pri návrhu na zmenu územného plánu
 • komplexné právne poradenstvo významnej stavebnej spoločnosti pri výstavbe športovej infraštruktúry
 • komplexné právne poradenstvo významnej stavebnej spoločnosti pri rekonštrukcii obchodného centra

 • poradenská a konzultačná činnosť k problematike priemyselných práv vrátane prevencie a zamedzenia porušovania práv duševného vlastníctva
 • príprava licenčných dohôd pre patenty v oblasti military
 • právne poradenstvo a zastupovanie štátnej inštitúcie v oblasti určenia práva na riešenie (patentové právo)
 • právna podpora pri prevodoch medzinárodných patentov
 • právne poradenstvo v procese zápisov medzinárodných ochranných známok
 • právne poradenstvo viacerým klientom vo veci autorských práv, vrátane prípravy kompletnej zmluvnej dokumentácie
 • právne poradenstvo pri produkcii audiovizuálnych diel

Spoločenská
zodpovednosť

Tak ako sa snažíme o individuálny a vysoko profesionálny prístup k našim klientom, rovnako pristupujeme aj k našim CSR aktivitám.

Ich neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca s občianskym združením ČERVENÝ NOS Clowndoctor.

Poslanie tejto organizácie nás veľmi oslovilo a veríme, že našou právnou pomocou prispievame k uľahčeniu ich náročnej práce.

Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zochova 6-8

811 03 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: + 421 2 55 643 365

E-mail: office@clscp.sk