Referencie

 • komplexné právne poradenstvo významnej konzultačnej spoločnosti najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • právne poradenstvo významnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmä v oblasti zmluvného práva a procesného zastupovania,
 • komplexné právne poradenstvo slovenskej stavebnej spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • právne poradenstvo zahraničnému investorovi podnikajúcemu v poľnohospodárstve v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a tzv. priamych platieb,
 • právne poradenstvo zahraničnému investorovi v oblasti reštrukturalizácie jeho podnikateľskej činnosti a ochrany jeho investícií,
 • právne poradenstvo pre krízový manažment významnej slovenskej stavebnej spoločnosti v procese reštrukturalizácie,
 • komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti hazardných hier,
 • právne poradenstvo zahraničnému investorovi podnikajúcemu v automobilovom priemysle (subdodávateľ),
 • právne poradenstvo pre zahraničnú banku v oblasti finančného práva a ochrany spotrebiteľa,
 • právne poradenstvo pre ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej pomoci,
 • právne zastupovanie poisťovne v oblasti vymáhania pohľadávok,
 • právne poradenstvo pre zahraničného investora v oblasti štátnej pomoci,
 • právne poradenstvo v oblasti realitnej činnosti,
 • právne poradenstvo pre PR agentúru,
 • komplexné právne poradenstvo pre zahraničnú poradenskú spoločnosť (finančný trh),
 • komplexné právne poradenstvo pre zahraničného investora podnikajúceho v oblasti výroby izolácií,
 • komplexné právne poradenstvo v developerskom projekte (výstavba polyfunkčného objektu),
 • právne poradenstvo pre medzinárodnú poisťovňu pre oblasť finančného, občianskeho a obchodného práva,
 • právne poradenstvo pre slovenský štátny orgán v oblasti správneho práva,
 • právne poradenstvo pre zahraničného investora podnikajúceho v oblasti energetiky,
 • právne poradenstvo pre geodetickú spoločnosť v oblasti vecných práv a správy katastra nehnuteľností,
 • výkon due diligence a príprava transakčnej dokumentácie,
 • komplexné právne poradenstvo a právny servis pre reklamnú agentúru v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva,
 • právne poradenstvo významnej slovenskej banke v oblasti právnej podpory práv veriteľa v konkurze a reštrukturalizácii,
 • právne poradenstvo pre viacerých správcov konkurzných podstát,
 • právne poradenstvo pre private-equity spoločnosť,
 • komplexné právne poradenstvo pre medzinárodnú logistickú spoločnosť,
 • právne služby pri výstavbe diaľnic.