INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vítame Vás na stránkach našej advokátskej kancelárie či už ste ju navštívili ako klient alebo máte záujem stať sa súčasťou tímu, ale taktiež ak ste “len“ návštevníkom našej webovej stránky.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu advokátsku kanceláriu jednou z priorít a preto pre jej zabezpečenie robíme maximum. Dovoľujeme si Vám predložiť nasledovný materiál so všetkými potrebnými informáciami k ochrane Vašich osobných údajov (aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte ako dotknutá osoba a podobne), ktoré by Vás mohli zaujímať.

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
  1. Prevádzkovateľom je naša advokátska kancelária CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49513/B (ďalej aj len ako “Advokátska kancelária“).
  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme najmä ale nielen v súlade s (i) GDPR, (ii) Zákonom o advokácii, (iii) Zákonom o ochrane osobných údajov, (iv) Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, prijatým Slovenskou advokátskou komorou (ďalej aj len ako “SAK“) a ďalšími predpismi.
  3. Pri našej činnosti spracúvame najmä:
   • osobné údaje našich klientov,
   • osobné údaje záujemcov o naše právne služby,
   • osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, resp. spoluprácu s našou Advokátskou kanceláriou.
  4. Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:
   • základné údaje (napr. identifikačné údaje - meno, priezvisko, titul alebo postavenie a Váš vzťah k nám alebo k našim klientom),
   • kontaktné údaje (napr. poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo),
   • finančné údaje (napr. údaje týkajúce sa platieb),
   • údaje týkajúce sa využívania našich internetových stránok (viď. Informácie o cookies),
   • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom využívania našich právnych služieb,
   • údaje, ktoré nám poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu;
   • údaje nevyhnutné na plnenie našich povinností ako zamestnávateľa,
   • osobné údaje, ktoré nám poskytli naši klienti alebo ich právni zástupcovia v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb,
   • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám sami poskytnete.
  5. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: office@clscp.sk, prípadne písomne na korešpondenčnej adrese: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.
 2. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Spracúvanie osobných údajov je zo strany našej Advokátskej kancelárie nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
   • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; v takom prípade je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre poskytnutie právnych služieb na základe zmluvy s klientom,
   • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; v takom prípade osobné údaje musia byť poskytnuté, resp. spracúvané pre plnenie týchto povinností,
   • chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak je nevyhnutné pre účely realizácie činností v našom oprávnenom záujme.
  2. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na základe nasledujúcich podmienok:

   Účel Právny základ Doba spracúvania Súvisiace predpisy
   Výkon advokácie plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR počas existencie zmluvy s klientom

   po skončení zmluvy 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu
   Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a iné osobitné predpisy
   Poskytovanie iných ako právnych služieb plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR počas existencie zmluvy s klientom

   po skončení zmluvy 10 rokov od skončenia zmluvy s klientom
   GDPR, Zákon o registri partnerov, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o nájme bytov a nebytových priestorov
   Zabezpečenie súladu našej činnosti s právnymi predpismi a s predpismi SAK plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávneného záujmu našej Advokátskej kancelárie alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností GDRP, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, Živnostenský zákon
   Obchodné zmluvy plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR počas existencie zmluvy s obchodným partnerom (predovšetkým dodávateľom rôznych tovarov a služieb)

   po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy s obchodným partnerom
   Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a osobitné predpisy v oblasti daní a účtovníctva
   Marketingové účely súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. na zasielanie informácií a pozvánok na klientske akcie e-mailom, uvádzanie osobných údajov klientov ako referencie k poskytnutým právnym službám, a pod.).
   V niektorých prípadoch oprávnený záujem našej Advokátskej kancelárie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na prezentácii jej podnikateľskej činnosti
   v prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania

   po dobu existencie oprávneného záujmu našej Advokátskej kancelárie
   Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
   Výberový proces zamestnancov vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR po dobu trvania výberového procesu Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy
   Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR po dobu 3 rokov po skončení výberového procesu, ak bol uchádzač neúspešný, alebo od udelenia súhlasu, ak bol udelený mimo výberového procesu, resp. do odvolania súhlasu Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy
   Personalistika a mzdy plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení pracovného pomeru, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení pracovného pomeru Zákonník práce, Zákon o advokácii, Živnostenský zákon, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
   Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 GDPR po dobu 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov GDPR, Zákon o archívoch
   Účtovné a daňové účely plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
   Obchodná komunikácia oprávnený záujem advokátov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávneným záujmom je nájsť čo najvhodnejšieho dodávateľa služieb pre potreby Advokátskej kancelárie. po dobu 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená GDPR
   Vedenie obchodnej agendy a zápis a oznámenie zmien do obchodných registrov a živnostenských registrov SR a registra partnerov verejného sektora plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom organizácia zanikla. Údaje o konečnom užívateľovi výhod po dobu 5 rokov odo dňa zániku postavenia konečného užívateľa výhod v príslušnej obchodnej spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu dostupného na internete Zákon o obchodnom registri, Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o registri partnerov a iné osobitné predpisy
   Korešpondencia (písomná, elektronická), vedenia registratúry a evidencia pošty plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR zákonné lehoty archivovania dôležitých dokumentov Zákon o archívoch
   Žiadosti dotknutej osoby plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená GDPR
  3. Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?
   Naša Advokátska kancelária môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom naším oprávneným záujmom je predovšetkým ochrana našich práv, uplatňovanie právnych nárokov a plnenie našej podnikateľskej činnosti, najmä však príležitostné informovanie klientov o úspechoch alebo dosiahnutí významných míľnikov Advokátskej kancelárie, resp. advokátov, zasielanie legal news obchodnej i neobchodnej povahy existujúcim klientom prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
  1. Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb spracúva priamo naša Advokátska kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len v nevyhnutnej miere subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, vždy dodržania mlčanlivosti podľa stavovských predpisov a taktiež zabezpečenia mlčanlivosti príjemcu údajov. Týmito sú najmä ale nielen osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov poskytovania právnych služieb, naši zamestnanci, zastupujúci alebo spolupracujúci advokáti, notári, naši účtovní a daňoví poradcovia, prekladatelia, SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo spoločnosť zabezpečujúca IT podporu vrátane jej zamestnancov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej Advokátskej kancelárie.
  2. Aj keď má naša Advokátska kancelária z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, samozrejme za podmienok stanovených zákonom.
 4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Naša Advokátska kancelária neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ si to nevyžaduje výkon advokácie (napr. odovzdanie osobných údajov spolupracujúcemu advokátovi v tretej krajine na základe pokynu klienta). Ak by naša Advokátska kancelária zvažovala dodávateľov služieb v krajinách ako USA alebo v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vždy si preveríme, či títo dodávatelia zabezpečujú najvyššiu možnú ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.
  2. Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní osobných údajov naša Advokátska kancelária nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 5. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb ‒ klienti
   Ak ste klientom našej Advokátskej kancelárie, osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby získavame väčšinou priamo od Vás. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
  2. Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb – iných ako klientov
   Ak nie ste klientom našej Advokátskej kancelárie, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo ich protistrán a od ich zástupcov. Ďalej môžeme osobné údaje získavať od tretích strán, ako sú napr. štátne orgány, Váš zamestnávateľ, obchodní partneri alebo z verejne dostupných databáz, prípadne vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. Môže ísť o bežné osobné údaje, príp. v závislosti od poskytovanej právnej služby aj o osobitné kategórie osobných údajov (napr. údaje o zdraví pre uplatňovanie nárokov v súdnom spore), ako aj údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.
  3. Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb ‒ uchádzači o zamestnanie
   Pokiaľ ste uchádzačom o zamestnanie v našej Advokátskej kancelárii, Vaše osobné údaje (kategóriu bežných osobných údajov) môžeme získať:
   • priamo od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej Advokátskej kancelárii (e-mailom na adresu office@clscp.sk),
   • od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej Advokátskej kancelárii prostredníctvom tretej strany (napr. webového portálu na hľadanie zamestnania).
 6. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Okrem konkrétnych dôb spracúvania uvedených v časti 2.2 tohto dokumentu vo vzťahu k účelom spracúvania si dovoľujeme zhrnúť všeobecné lehoty, pri ktorých sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle stavovských predpisov SAK, napr.:
   • inventárny zoznam archivuje Advokátska kancelária počas desiatich rokov od jeho spísania,
   • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.
  2. V zmysle stavovských predpisov existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, ide napr. o nasledovné prípady:
   • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať,
   • protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov,
   • klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je Advokátska kancelária povinná odovzdať štátnemu archívu,
   • klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie konania advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.
 7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  1. Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje naša Advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva, máte najmä:
   1. Právo na informácie pri získavaní osobných údajov
    Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov ako bude naša Advokátska kancelária spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Advokátska kancelária je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.
   2. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
    Ak o Vás naša Advokátska kancelária spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa článku 7 ods. 3 GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.
   3. Právo na prístup k údajom
    Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva Vás, ako dotknutej osoby:
    1. právo získať od Advokátskej kancelárie potvrdenie o tom, či Advokátska kancelária spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
    2. právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda Advokátska kancelária Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Advokátska kancelária účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
    3. právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
     • právo na informáciu o účeloch spracúvania,
     • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,
     • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,
     • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
     • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
     • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
     • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
     • v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) - právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
     • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

     Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článku 15 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.

     Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Vaša žiadosť o prístup k údajov bude vždy individuálne vyhodnocovaná a máme právo ju odmietnuť s odkazom na plnenie našich zákonných povinností, najmä povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákona o advokácii.
   4. Právo na opravu
    V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva Advokátska kancelária neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
   5. Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
    Advokátska kancelária je povinná Vaše osobné údaje vymazať ak je splnený niektorý z dôvodov:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
    • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
    • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
    • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
    • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),
    • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

    Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:
    • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
    • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
    • pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva Európskej únie alebo z práva Slovenskej republiky alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení;
    • z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
    • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania.
   6. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
    Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:
    • s Vašim súhlasom alebo
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

    Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

    Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
    • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
    • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   7. Právo namietať
    Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:
    • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:
     • v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo
     • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

     Dôsledky: V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
    • ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať,
    • v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami, môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií,
    • z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.
   8. Právo na prenosnosť údajov
    Dotknutá osoba má právo:
    • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
    • preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
     • sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a
     • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

    Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Právo na prenosnosť sa neuplatní na spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

    Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii.
   9. Právo podať sťažnosť
    V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov Advokátskou kanceláriou máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220. Postup podávania sťažností nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.
  2. Vaše práva sú však z dôvodu zákonnej povinnosti našej Advokátskej kancelárie zachovávať mlčanlivosť obmedzené, s poukazom na článok 15 ods. 4 a článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii, podľa ktorého platí, že “Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.
  3. Vaše práva podľa bodu 7.1.1 až 7.1.9 si môžete uplatniť e-mailom na adrese: office@clscp.sk alebo písomne na adrese našej Advokátskej kancelárie: CLS Čavojský & Partners, s.r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.
 8. SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES
  1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky, bližšie informácie o súboroch cookies nájdete na našej webovej stránke v sekcii Informácie o cookies.
 9. ZMENY TOHTO DOKUMENTU
  1. Znenie predmetných pravidiel je naša Advokátska kancelára oprávnená zmeniť podľa potreby najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však nebudú obmedzené. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
 10. POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY
  1. Pre účely tohto dokumentu majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom alebo skratky nasledovný význam:

   GDPR sa na účely tohto dokumentu rozumie Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

   Občiansky zákonník sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

   Obchodný zákonník sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

   Zákon o advokácií sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov

   Zákon o archívoch sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákon o ochrane osobných údajov sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákonník práce sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

   Zákon o e-Governmente sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

   Zákon o elektronických komunikáciách sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

   Zákon o nájme bytov a nebytových priestorov sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

   Zákon o reklame sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákon o ochrane spotrebiteľa sa na účely tohto dokumentu rozumie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

   Zákon o obchodnom registri sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákon o registri partnerov sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

   Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Živnostenský zákon sa na účely tohto dokumentu rozumie zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov